Maak kennis met de commissie jeugdrecht West-Vlaanderen

Sinds kort is er (opnieuw) een commissie jeugdrecht actief binnen onze provincie. Tijd voor een gesprek met commissieleden Filip Mourisse en Annelies Delesie.

 

Waarom een commissie jeugdrecht West-Vlaanderen?

Annelies: Het is van belang dat er naast de commissies op OVB-niveau ook een lokale commissiewerking is. De punten die besproken worden binnen de OVB-commissie worden op deze manier ook binnen de eigen balie besproken, waarna vanuit onze West-Vlaamse balie een uniform standpunt kan worden ingenomen en meegedeeld aan de OVB-commissie.

Bovendien zijn er heel wat jeugdadvocaten verbonden aan onze balie zodat er ook voor hen lokaal opnieuw een eerste aanspreekpunt moest komen ingeval van problemen en/of suggesties. Denk maar aan de vele verzuchtingen rond de lange zittingen, de werkwijze van inzage dossiers, etc. Afhankelijk van de problematiek kan dit meegenomen worden in de OVB-besprekingen waardoor een wisselwerking ontstaat tussen de verschillende niveaus.

Ik maak sinds kort deel uit van de OVB-commissie jeugdrecht, en nu dus ook van de commissie jeugdrecht West-Vlaanderen. Beide commissies stellen de belangen van zowel de minderjarigen als de jeugdadvocaten voorop.

 

Wie is jullie doelgroep?

Annelies: Onze doelgroep bestaat uit de 167 jeugdadvocaten aan onze balie. Al deze advocaten genoten een specifieke opleiding met als doel de belangen van de minderjarige te behartigen. Het is bijgevolg aan ons om ook de belangen van de jeugdadvocaten te verdedigen zodat zij zich verder ten volle kunnen inzetten voor deze, vaak kwetsbare, minderjarigen.

Daarnaast zijn er soms ook pijnpunten die het specifieke vakgebied van het jeugdrecht overschrijden en die tot een dialoog met de andere commissies nopen waardoor een nog grotere en bredere doelgroep wordt bereikt. Denk bijvoorbeeld maar aan het pilootproject van de ‘kindbehartiger’ binnen de familierechtbank te Gent, waarvoor m.i. een belangrijke rol voor de jeugdadvocaten kan weggelegd zijn.

 

Wat zijn de ambities van de commissie?

Overleg, inspraak en communicatie vormen onze drijfveren.

Annelies: De commissie is ontstaan vanuit de ambitie om een eerste aanspreekpunt te zijn en te zoeken naar oplossingen. Niet alleen voor de jeugdadvocaten maar ook voor de andere betrokken spelers zoals de Jeugdrechtbank, het OM, de HCA-diensten, de sociale dienst, etc. Dit kan alleen maar bijdragen tot een uniformere en vooral efficiëntere samenwerking binnen onze balie.

 

Filip, je bent voorzitter van de commissie jeugdrecht West-Vlaanderen én voorzitter BJB West-Vlaanderen. Een nuttige combinatie?

Filip: Ik meen dat het inderdaad een nuttige combinatie is.

Iedere minderjarige geniet van de volledige kosteloosheid op voorlegging van zijn ID-kaart of van enig ander document waaruit zijn staat blijkt (art. 508/13/1 § 4 Ger.Wb.). Het betreft een onweerlegbaar vermoeden, zodat steeds juridische tweedelijnsbijstand zal toegekend worden.  Ten allen tijde dient voorkomen te worden dat de minderjarige geen juridische bijstand geniet van een advocaat.

De opvolgingsproblematiek van en door  jeugdadvocaten is ook een item dat verder moet opgevolgd worden. Recent heb ik opgelijst hoe hierin mijns inziens dient gehandeld te worden.

De opvolgingsproblematiek wordt zowel door OVB als door de balie verder opgevolgd. Wij blijven u op de hoogte  houden hierover.  


Bedankt voor het gesprek!
 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.