Update vademecum voor de schuldbemiddelaar

Het vademecum voor de schuldbemiddelaar, dat een uniformisering en stroomlijning van de CSR-werking binnen alle afdelingen van de arbeidsrechtbank Gent beoogt, werd zoals eerder aangekondigd en naar aanleiding van enkele vragen / bedenkingen van de schuldbemiddelaars aan een herziening onderworpen.

De aanpassingen / verduidelijkingen werden in de bijgewerkte versie van 1 mei 2022 in het geel gemarkeerd en hebben betrekking op onder meer de volgende aspecten:

  • de opmaak van adreslijsten (KBO- en RR-nummers)
  • het initiatief dat van de schuldbemiddelaar wordt verwacht wanneer een MAR gedurende twee jaar niet kan worden uitgevoerd
  • de uiterste datum waarop de arbeidsrechtbank het eerste overzicht van alle lopende dossiers verwacht: deze verschuift van 1 juni naar 15 augustus
  • de wijze van rapporteren over de lopende dossiers
  • de bij te voegen documenten bij een verzoek tot homologatie
  • de aan te rekenen kosten bij een verzoek tot homologatie (aan te rekenen aangetekende zendingen, aantal aanrekenbare schuldeisers)
  • de aan te rekenen kosten bij een jaarverslag

Een aantal modellen werd eveneens (beperkt) aangepast.

De rechtbank ontving ook heel wat vragen in verband met het overmaken van aan te rekenen e-mails bij jaar- en eindverslagen. Hoewel de rechtbank zich er van bewust is dat dit niet de meest ecologische manier van werken is, wordt aangegeven dat briefwisseling onder een bepaalde grens niet meer systematisch bij elk jaarverslag moet bijgevoegd worden en er enkel van aan te rekenen e-mails een afprint wordt gevraagd. Zonder te beschikken over een afgeprinte versie is een inhoudelijke toets van de e-mail niet mogelijk. De rechtbank wijst erop dat e-mailverkeer in principe onder het forfait van artikel 4, 3° van het KB valt. In het najaar, wanneer een overzicht van al de lopende dossiers van alle schuldbemiddelaars beschikbaar is, wordt deze werkwijze geëvalueerd.

Verder ontving de arbeidsrechtbank intussen van de meeste schuldbemiddelaars een ingevulde informatiefiche, conform punt 2.1.1 uit het vademecum. De schuldbemiddelaars die dit uit het oog verloren, worden verzocht zo snel mogelijk het nodige te doen.

De bovenlokale overlegstructuur met afgevaardigden van de rechtbank, de griffie en de balies organiseert binnenkort een tweede overleg. Op de agenda staat onder meer een bespreking van de taak van de schuldbemiddelaar bij het begin en op het einde van de collectieve schuldenregeling en de taak van de schuldbemiddelaar bij verzoeken tot machtiging.

Verdere verbetersuggesties zijn steeds welkom en kunnen overgemaakt worden aan het secretariaat van de balie via info@baliewestvlaanderen.be.

 

Dirk Waeyaert
Verantwoordelijke departement mandaten

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.