Corona richtte geen bloedbad aan onder de West-Vlaamse advocaten

De resultaten van onze corona-rondvraag zijn binnen. Wat leren we daaruit?

 

Mooie representatie

373 advocaten van onze balie namen deel aan de rondvraag over de coronahinder die u -al dan niet- ondervindt. Dat is meer dan een vierde, en de deelnamegraad gaat zo in stijgende lijn ten opzichte van eerdere rondvragen die we deden (in 2020, en 2019a en 2019b). Daar zijn we uiteraard zeer blij mee.

Zo’n 55 % van de deelnemers waren mannen, en 45 % vrouwen.

Alle leeftijdscategorieën waren wonderwel bijna even goed vertegenwoordigd. De grootste groep deelnemers was die met leeftijd tussen 30 en 40 jaar, zij beslaan zo’n vierde van de respondenten. Alle andere categorieën – van stagiair tot zestigplusser – beslaan elk zo’n 15 % van de antwoorders.

Een kantoor met 5 à 10 advocaten komt het meest voor (27%) gevolgd door eenmanskantoren (20 %). Kantoren met andere samenstellingen waren goed voor elk zo’n 17 %

We beschikken zo alvast over een zeer representatieve deelname!

 

Ons Privéleven buist

Gemiddeld beoordelen we de hinder op privévlak door corona als zes op tien. Dat is dus geen bruisend maar wel degelijk een buizend privéleven.

Een grote groep, nl. van meer dan 30 %, kiest daarbij zelfs resoluut voor een impact van tien op tien! Het zijn vooral stagiairs die dit aangeven.

In de andere leeftijdscategorieën is men verdeeld over de impact, waarbij een vierde van de respondenten de impact als minder dan de helft beoordeelt.

 

Geen bloedbad op professioneel vlak

Corona blijkt geen bloedbad te hebben aangericht op professioneel vlak voor de meeste advocaten.

Maar liefst 38 % geeft aan geen enkele professionele hinder ondervonden te hebben.

Een andere 38 % geeft aan logistieke moeilijkheden gehad te hebben (afwezigheden medewerkers, geen opvang voor kinderen, etc.).

Een vierde had minder werk, zo’n 8 % had juist te veel werk.

Slechts een kleine 4 % zag zich slecht of vertraagd betaald door zijn cliënten. Wat daarbij wel opvalt is dat het overwegend vrouwelijke advocaten zijn die zich slechter betaald weten.

Een positieve noot aan corona volgens sommigen is dat er rustiger gewerkt kan worden op kantoor. Dat er geen verzetjes mogelijk zijn zorgt dan weer voor minder productiviteit volgens anderen.

Cash flow blijkt bij een grote meerderheid geen probleem te vormen, bijna 80% van de deelnemers gaf dit aan. Op gebied van inkomstenverlies laat Corona zich iets meer voelen: daar geeft slechts 70 % aan geen enkel verschil te ondervinden voor 2020. Voor 2021 gaat het evenwel ook hier terug naar 80 %.

Onder de confraters die wel moeilijkheden ondervinden lopen de eenmanskantoren voorop. Zij beslaan ongeveer één derde van de groep die verliezen doet. De rest van de groep is ongeveer gelijkmatig verdeeld over de andere kantoorsamenstellingen. De grootte van het kantoor, eenmaal het geen eenmanszaak is, blijkt dus weinig impact te hebben.

Iets meer mannen dan vrouwen blijken die moeilijkheden te ondervinden, qua leeftijd is het vooral de groep tussen dertig en vijftig jaar die getroffen is. Stagiairs zijn het minst getroffen.

 

Overheids- en andere steun

Zo’n 90% van de confraters maakt van geen enkele steunmaatregel van overheidswege gebruik.

Een dikke 10 % maakte wel gebruik van de coronahinderpremie, opnieuw voornamelijk in de categorie van 30 tot 50 jaar. De eenmanskantoren vroegen het vaakst een coronahinderpremie aan, bij de kantoren met meerdere advocaten is een dalende lijn waar te nemen naarmate het kantoor groter wordt.

Luttele confraters vroegen RSZ-uitstel aan, en niemand vroeg BTW-uitstel aan.

Ook leningen of uitstel van betalingen was overwegend niet nodig (telkens minder dan 2 %).

Hulp van familie of vrienden kwam net iets vaker voor (3,75%), en dit overwegend bij jonge vrouwelijke confraters.

 

Uw balie in de bres

Twee derden van u weet dat u zich tot uw balie kunt richten om te helpen zoeken naar een oplossing voor uw zorgen.

Dat betekent dat toch wel een belangrijke andere derde dit niet weet.

We willen dan ook graag van de gelegenheid gebruik maken om te benadrukken dat u bij uw balie terecht kan voor hulp. Binnen de West-Vlaamse Orde bestaat er een “sociale cel”. Deze cel bestaat uit de meesters Bart Staelens, Frede Van In en Kathleen Segers. Elke confrater die een beroep wil doen op hulp of bemiddeling vanuit de balie, kan via één van deze confraters daaromtrent contact opnemen.

Nu, 92 % van u geeft wel aan de balie niet te willen betrekken in eventuele financiële zorgen. De advocaat is en blijft blijkbaar een plantrekker, dat was ook in eerdere rondvraag al gebleken.

 

Corona heeft niet sterk rondgewaard onder confraters

Slechts een kleine 10 % geeft aan corona (zeker of vermoedelijk) gehad te hebben.

Het virus heeft dus gelukkig niet sterk rondgewaard onder ons.

Zou het dan toch waar zijn dat de advocaat ‘afstandelijk’ is?

Binnen een hopelijk korte tijd kunnen we terug aantonen dat dit zeker het geval niet is!

 

Bij verdere vragen of opmerkingen mag u ons steeds contacteren, uw balie luistert.

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.